ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

بهره‌های تاریخی مدایح خاقانی

صفحه (0 - 0)
آرش امرایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
    از گذشته‌ای دور به واسطه بار منفی مدح و اغراق در ستایش دیگران، همواره به سروده¬های ستایشی یا مدایح با دیدی  بدبینانه نگریسته شده‌است. حال آن که این نوع شعر، صرف نظر از برخی شعرهای سراپا اغراق و ستایشهای غیر معقول، کارکردهای بسیار ارزشمند وقابل توجه دارد.شاید اگر شعر ستایشی نبود، بسیاری از دیوانهای شعرا اکنون در دسترس ما نبودند.علاوه بر این خدمت ارزشمند، شعرستایشی، دارای کارکردهای شایسته ای است که بررسی آنها موجب اصلاح نگاه محققان وادبیات شناسان و عموم خوانندگان نسبت به مدایح میشود . گفتنی است که فواید تاریخی، یکی از بهره‌هایی است که از شعر ستایشی حاصل میشود.شعرا در هنگام سرودن مدایح، خواسته یا ناخواسته نکات تاریخی فراوانی را در شعر خود داخل میکردند که بسیاری از آنها را در هیچ کتاب تاریخی نمیتوان یافت. در این مقاله به استخراج بخشی از این کارکردها در قصاید ستایشی خاقانی خواهیم پرداخت ودر آن اشارات تاریخی موجود در قصاید ستایشی خاقانی را  نشان میدهیم تا دریافته شود که برخی از آنها در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ مفید فایده هستند.

کلمات کلیدی