ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

بررسی کنایه در شعر منوچهر آتشی از منظر زیباشناسی و نوآوری در کنایات

صفحه (201 - 215)
پریسا خویشتن دار، دکتر محمّد حسین محمّدی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : خرداد 94
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهمن 94

چکیده
کنایه یکی از عناصر چهارگانه علم بیان است که نقش مهمّی در زیبا آفرینی کلام و تصویرسازی هنری دارد. منوچهر آتشی برای بیان افکار و اندیشه­هایش نیروی تخیّل را بکار میگیرد و گونه­های مختلف خیال بخصوص کنایه در تصویرپردازیهای او بازتابی هنرمندانه مییابد. در حقیقت اوج زیبایی کنایه همانند هر تصویر خیالی دیگر در تازگی آن است. برخی از کنایه­ها بدلیل استفادۀ بیش از حد در شمار کنایه­های قاموسی در آمده­اند و زیبایی و خیال انگیزی چندانی ندارند. در شعر آتشی هم کنایه­های قاموسی وجود دارد و هم کنایه­های ابداعی. در این مقاله که بر روی تمام اشعار منوچهر آتشی صورت گرفته کنایات شعر وی استخراج  و به سه دسته: 1-کنایات قاموسی 2- کنایات زبانی (مردمی) 3- کنایات ابداعی تقسیم بندی و به نوآوریها و ابداعات او در این خصوص اشاره شده است.

کلمات کلیدی
منوچهر آتشی , بلاغت , کنایه , ابداع , شعر معاصر