فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

بررسی ویژگیهای سبکی نسخه خطی"ریاض الفتیان" ابن حسام هروی و معرفی مؤلف آن

صفحه (83 - 102)
زهرا خسروی دستگردی، محمد ابراهیم مالمیر(نویسنده مسئول)، عطا محمد رادمنش
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
"نصاب الصبيان" ابونصر فراهي (متوفی قرن ششم ق.) منظومه اي تعليمي در لغت و علوم ادبي است که از زمان تأليف تا قرن چهاردهم قمري کانون توجه دانشمندان و نويسندگان بود؛ بطوريکه شروح بسيار برآن نگاشتند. "رياض الفتيان" ابن حسام هروي يکي از بهترين شروح آن در عصر تيموري است که تا کنون نويسنده و حتي خودِ اثر معرفي نشده است. مسأله اصلي در اين مقاله معرفي "رياض الفتيان"، بررسي نوآوري ، ويژگي و مختصات سبکي و نگارشي آن و شناساندن مؤلفش است. نتايج تحقيق که به شيوه توصيفي – تحليلي و بر مبناي روش اسنادي صورت گرفته است، نشان مي دهد نظام الدين بن کمال الدين بن جمال الدين خوافي هروي معروف به" ابن حسام هروي" از لغويان عصر تيموري است و رياض الفتيان او به عنوان متني تعليمي، کهن ترين و جامع ترين شروح نصاب الصبيان فراهي است که آميخته نگاري، مستندنويسي، شرح و بسط اسنادي و استشهاديِ کلمات از ويژگيهاي بارز آن است و از بسامد بالايي در تلميح، اقتباس و استشهاد به آيات و احاديث و ارجاع به کتب لغت معتبر برخوردار است.ابن حسام ضمن رعايت سنت روان نويسي، در ثبت دقيق کلمات بسيار همّت گماشته و اثرش بزرگترين گنجينة براي معرفي و شرح معربات است.

کلمات کلیدی
ابن حسام هروی , ریاضالفتیان , شرح نصاب الصبیان , متون منظوم تعلیمی , ویژگیهای سبکی.