ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

بررسی ویژگیهای سبکی نسخه خطی دیوان عابد

صفحه (0 - 0)
سکینه پیرک (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نسخه خطی «دیوان عابد» از زین ‌العابدین علی ‌بن فضل ‌الله عابد حسینی، مشهور به زین‌العباد بیرمی از زمره شاعران ناشناخته دوره تیموری در قرن نهم هجری است که علاوه بر علّو مقام دینی، از بزرگان اهل معنا و عرصه عرفان به شمار میرود. دیوان عابد ‌گذشته ازاهمّیت بالقوه خود به عنوان نسخه‌ای خطی، به جهت آن که تنها نسخه‌ای منحصربه فرد، ازآن در دست است که نویسنده آن کتاب خود را برای رفع دشواریهای فهم علوم متداول زمان خود ترتیب داده است، شایان ارزشی ویژه و مضاعف میباشد. لذا مقاله حاضر به بررسی ویژگیهای سبکی دیوان عابد، با هدف شناساندن این اثر ارزشمند، که به صورت نسخه خطی به شماره11389 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم نگهداری میشود، میپردازد.

کلمات کلیدی
نسخه خطی , دیوان عابد , زین العباد بیرمی , سبک شناسی