ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

بررسی و مقایسه ارداویرافنامه و رساله الغفران معرّی در سطح فکری

صفحه (331 - 350)
علی حیدری(نویسنده مسئول)، نورالدین بازگیر ، محمدرضا حسنی جلیلیان، علی نوری خاتونبانی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
موضوعات مطرح شده در سفرنامه­های تخیلی به جهان آخرت، بیانگر نگاه و اعتقادات نویسندگان و مللی است که بستر خلق این آثار بوده­اند. با مقایسۀ این سفرنامه­ها از منظر فکری میتوان تا حد زیادی اندیشه و اعتقادات ملل مختلف را آشکار ساخت، و تأثیر و تأثرها و همچنین اشتراکات و اختلافات را هویدا کرد. در سراسر جهان سفرنامه­های روحانی متعددی به جهان آخرت نوشته شده که علیرغم تفاوتهای فراوان، در تعلیم مسائل اخلاقی و تربیتی اشتراکات فراوانی با هم دارند. لذا میتوان سفرنامه­های روحانی را به دلیل اشتمال بر آموزش نکات اخلاقی و دینی، در شمار ادبیات تعلیمی محسوب کرد. در این مقاله به بررسی و مقایسه کارکرد تعلیمی دو سفرنامه روحانی (ارداویرافنامه و رساله الغفران معری) پرداخته­ شده­است. 

کلمات کلیدی
ارداویرافنامه , رساله الغفران , ادبیات تعلیمی , تعلیمی نوع اول , تعلیمی نوع دوم.