ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمانهای ایرانی (از 1370 تا 1390 شمسی)

صفحه (0 - 0)
صفورا مصلحی(نویسنده مسئول) ، دکتر سید احمد کازرونی ، دکتر شمس الحاجیه اردلانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
همواره میان ادبیات و جامعه رابطه­ای مستحکم و ناگسستنی وجود داشته است. آثار ادبی در هر شکلی که باشند، بسان آیینه­ای هستند که گوشه­هایی از جامعه و مسایل جاری در آن را بازتاب میدهند. رمان به عنوان یکی از مهمترین و پر مخاطب­­ترین گونه­های ادبی، تا حدود زیادی از واقعیت­های اجتماعی سرچشمه میگیرد. رمانهای ایرانی نیز از بدو زمان شکل­گیری تاکنون، همواره از اوضاع و احوال جامعه تاثیر پذیرفته­اند. بررسی­ و تحلیل مضامین اجتماعی در ده رمان منتخب از دهه­های 1370و1380ش، هدف مقالۀ حاضر بوده است. شیوۀ انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و داده­ها با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوا بررسی شده­اند. یافته­های این تحقیق بیانگر آن است که رمان به عنوان یکی از کامل ترین انواع ادبی قادراست به پژوهش جامعه شناسی پاسخ مثبت دهد.

کلمات کلیدی
ادبیات , رمان , مضامین اجتماعی