فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه
کلیک کنید
ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
به اطلاع میرساند مجله از دوازدهم تا سی و یکم مرداد به دلیل تعطیلات تابستانی بسته میباشد.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

بررسی و تحلیل فکری – فرهنگی امهات متون نثر فارسی (8 - 4 ه ق )

صفحه (181 - 200)
محمد خدادادی، محمد علی گذشتی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
جاسوسی یکی از مؤلفه هایی است که در حوزه نظام اطلاعاتی- امنیتی مورد بحث و کاوش صاحبان فن قرار میگیرد. از این حیث متون منثور کلاسیک فارسی ( قرن 4تا 8 ه ق )، نیز پهنۀ گسترده ای برای پژوهش در حوزۀ نظام اطلاعاتی حکومت های گذشته را فراهم کرده، تا لایه های اطلاعاتی را بشکافیم و به اغراض و اهداف این مهم دست یازیم. آثاری چون: تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشا، تاریخ وصّاف، سیاست نامه، عتبه الکتبه، قابوس نامه، گلستان، اخلاق ناصری، که لایه های هزارتوی فکر سردمداران نظام سیاسی را واکاوی و ضرورت مورد استفاده قرار دادن فعالیت های اطلاعاتی و گماشتن جاسوسان و اصل جمع آوری اخبار را به خوبی بیان کرده؛ و حتی الگوهای راهبردی موثری را نیز برای فعالیتهای ضد جاسوسی ارائه میکنند. همچنین آثاری چون: کلیله و دمنه و مرزبان نامه که یک آرمان شهر سیاسی را از زبان حیوانات ترسیم می نماید، به معرفی هر چه بهتر این مؤلفه پرداخته اند.

کلمات کلیدی
نظام اطلاعاتی , متون منثور , جاسوسی