ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه‌های سبکی در منظومه غنایی فیروز و نسرین

صفحه (0 - 0)
احمدرضا یلمه‌ها
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این پژوهش بر آن است تا بر اساس دستنوشته منحصر به فرد منظومه فیروز و نسرین ، به این پرسشها پاسخ دهد :این منظومه از کیست و سراینده آن در کدام دوره میزیسته و چه جایگاهی دارد؟ ویژگیهای سبکی و عناصر سبک‌ساز این اثر کدام است؟ نوآوریها و مهارتهای شاعر در این مثنوی چگونه ارزیابی میشود؟ فیروز و نسرین از منظومه‌های غنایی است که به پیروی از خسرو و شیرین نظامی سروده شده و سراینده آن میرزا سید علی شیرازی متخلّص به نیاز ، خوشنویس ، پزشک و شاعر اواخر قرن دوازدهم هجری است . تنها نسخه‌ای که از این اثر موجود است ، دستنوشته‌ای است به خط سراینده که اصل آن نسخه ، در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی محفوظ است و از آنجا که این نسخه ، مسوده مثنوی است که شاعر خود برخی از ابیات آن را اصلاح نموده و یا حذف و تغییر داده ، از نفاست و ارزش خاصی برخوردار است .

کلمات کلیدی