ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 2، ، شماره پی در پی 40

بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی

صفحه (1 - 20)
مختار ابراهیمی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 1395
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 1395

چکیده
هر پاره شعری نوعی خاص «بافت ادبی» دارد که آن بافت از یک سو از سنّتهای ادبی ناشی میشود و از دیگر سو از نوع تصویر پردازیهای صاحب اثر نمود پیدا میکند؛ از ترکیب این دو عامل، سبک اثر به دست می‌آید. در این مقاله بر اساس سبک و چینش واژگانی‌خاقانی تلاش شده است، با ارائه­ نمونه ­هایی، شیوه‌درست تصحیح و متن شناسی مشخّص و معیّن شود؛ چرا که شعر خاقانی شعری سخته، با انسجامی ویژه و یگانه و الگوی تمام عیار شعر فنّی ِکلاسیک فارسی است. بر بنیاد همین نظام و انسجام درونی و برونی میتوان بسیاری از بیتهایی را که تصحیح آنها دشوار مینماید، تصحیح کرد. بنابراین در این مقاله به برخی از بیتهای دیوان خاقانی با چنین دیدگاهی نگریسته شده است. دیدگاهی که بر توجّه دقیق به سبک و تناسبهای خاصّ خاقانی به ویژه تناسبهای «دستوری» و «اصطلاحی» تأکید دارد. 

کلمات کلیدی
خاقانی , تصحیف , تصحیح