ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

بررسی محتوایی و سبکی معراج الخیال تجلی شیرازی

صفحه (0 - 0)
احمدعلی جعفری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
معرفی نسخه¬های خطی آثار شاعران و بررسی محتوایی و سبکی آنان، بر گستره آشنایی ما با آنان می¬افزاید. که نسخه خطی "معراج الخیال" اثر حسین تجلی شیرازی –شاعر قرن یازدهم ه. و از مفاخر دورۀ صفویه- یکی از آنهاست.هدف ما از نوشتن این مقاله بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی مذکور است، بدین معنی که ضمن بررسی محتوایی و تحلیل ویژگیهای ادبی و سبکی نسخه خطی مذکور، به این سؤال اصلی پاسخ میدهیم که این نسخه خطی از نظر محتوایی و سبکی چه ویژگیهایی دارد و شاعر آن برای بیان مطالب شاعرانۀ خود از چه شگردهایی استمداد جسته است؟نتایج بدست آمده از پژوهش این مذکور این بوده است که این مثنوی چون درونمایۀ عرفانی دارد در قالب تمثیل و ذکر انواع آیات و احادیث، یکی از بهترین مثنویهای عرفانی و سبک هندی میباشد. شاعر از انواع آرایه¬ها و شگردهای کلامی برای بیان تعالیم عرفانی استمداد جسته است. 

کلمات کلیدی