فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

بررسی محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دورۀ پهلوی

صفحه (195 - 216)
عنایت الله شریف پور(نویسنده مسئول)، ابوالقاسم بهزادی، محمدصادق بصیری
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
نگرش هر نویسنده ای دربارۀ مضامین تعلیمی  نقش برجسته ای در کیفیت بیان و انتقال این مضامین به مخاطب دارد. از آنجا که تاکنون درباره محتوای اخلاقی و تعلیمی نثر ادبی دوره پهلوی، مقاله و تحقیق مبسوطی به صورت مستقیم صورت نگرفته است،  در این پژوهش، بر اساس روش کتابخانه ای و سندکاوی، محتوای اخلاقی و تعلیمی برخی آثار ادبی دورۀ پهلوی در چارچوب تحلیل و دسته بندی، بررسی میشود. سؤال اصلی این تحقیق، این است که بسامد محتوای اخلاقی و تعلیمی در نثر ادبی دورۀ پهلوی بر چه اساس است و بیشترین تأکید این نویسندگان بر چه مضامین تعلیمی است؟ یافته های تحقیق نشان میدهد که  در نثر دورۀ پهلوی اوّل و دوم، بیشترین تأکید نویسندگان متعهّد،  بر تعلیمات دینی است ولی در دیگر تعلیمات، این بسامد، متفاوت است؛ با این توضیح که نویسندگان دورۀ پهلوی اوّل، بعد از تعلیمات دینی، تعلیمات اجتماعی سپس تعلیمات انسانی را مدّنظر قرار داده اند در حالی که نویسندگان دورۀ پهلوی دوم، بعد از تعلیمات دینی، تعلیمات انسانی و در نهایت اجتماعی را در نثر خود متجلّی کرده اند.

کلمات کلیدی
ادبیّات تعلیمی , نثر فارسی , مضامین اخلاقی و تعلیمی , دورۀ پهلوی