ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

بررسی عوامل انسجام متن و فرانقش در مناظره های پروین اعتصامی

صفحه (169 - 184)
گلبرگ ذهنی، ارسلان گلفام(نویسنده مسئول)، مجتبی منشی زاده
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
با تحقیقی که ازکودکان مقطع ابتدایی بعمل آمد , مشخص گردید که مناظره های پروین در صدر درک آثار قرار دارند، لذا بررسی سبک فردی او با کمک انسجام متن و انواع فرانقشها ضروری مینمود تا مشخص گردد که رعایت کدام مولفه سبب این امر شده است. به این ترتیب با روش توصیفی- تحلیلی تک تک ابیات دو نمونه از مناظره ها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش حاکی از آنست که در میان عوامل انسجام، تکرار و هم آیی، ارجاع پیشرو و حذف اسمی بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده اند. همچنین با بررسی فرایندهای فرانقشی مشخص گردید که کاربرد بیشتر فرایند مادی، جملات پرسشی و بعد ابهام زدایی با جملات خبری ، آنها را به اشعاری قابل درک برای کودکان تبدیل نموده است.

کلمات کلیدی
انسجام , فرانقش , فرایند , مناظره