ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

بررسی عوامل اغراق‌آفرینی و اغراق‌افزایی در متون حماسی

صفحه (123 - 141)
محمّدرضا صالحی مازندرانی(نویسنده مسئول)، نصراللّه امامی، منوچهر تشکّری، عاطفه نیک‌مهر
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
اغراق و جلوه‌های آن در حماسه دامنه‌ای گسترده دارد و بررسی این موضوع به قلمرو علم بدیع و سه پایه متعارف مبالغه، اغراق و غلو محدود نمیشود؛ بلکه در ماهیت حماسه و جنبه روایی آن وجود دارد و حماسه‌پرداز با هنر خود میتواند افزونی و شاعرانگی آن را به کمال برساند؛ به همین سبب کشف و دریافت محورهای اغراق‌افزایی در حماسه و استخراج آنها به صورت الگویی منسجم در راستای شناخت جایگاه و ارزش منظومه‌های حماسی امری ضروری به نظر میرسد. این عوامل تحت سه محور کلّی نحو، موسیقی و صور خیال تقسیم‌بندی میشوند و در پژوهش حاضر تلاش شده است پاسخِ درخوری برای این پرسش که «مهمترین عوامل اغراق‌آفرینی و اغراق‌افزایی در متون حماسی چیستند؟» یافته شود و به عنوان یک ویژگی سبکی، بررسی گردد و پس از آن نقش و جایگاه هر یک از این عوامل در منظومه‌های حماسی برترِ ادب فارسی، مبتنی بر نمایه‌های آماری ارائه گردد.<-p>

کلمات کلیدی
حماسه , شاهنامه , اغراق , موسیقی , نحو , صور خیال