ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

بررسی ضرب‌المثل بعنوان یک گونۀ ادبی و ارتباط آن با اجتماع از دیدگاه داستان سمک عیّار

صفحه (321 - 338)
محمّدصادق ناظریان، ماه نظری(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
داستان سمک عیّار  نوشتۀ فرامرز بن خداداد کاتب ارّجانی، اثری است مملو از ضرب المثلها؛کاربرد فراوان ضرب المثل یکی از ویژگیهای بارز این اثر است. بسیاری از ضرب المثلهای یاد شده در این کتاب، دربارۀ موضوعاتی چون قضاوقدَر، زندگی عیّاران و پهلوانان و درباریان، صیانت نفس، دوستی و وفاداری، رازداری، صبر و تلاش هستند. هدف نویسنده از نوشتن این مقاله، بیان اهمیّت ضرب المثلهایی است که بیانگر فرهنگ، اعتقادات، جهان­بینی و بینش جامعۀ عصر نویسنده است. در این مقاله فرضبر آن است که اغلب ضرب المثلها در داستان سمک عیّار بر مدار مسائل اجتماعی، فلسفی، حکمی و فرهنگی میچرخد.

کلمات کلیدی
ضرب المثل , سمک عیّار , داستان , مسائل اجتماعی