ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریّت «زن »

صفحه (0 - 0)
زهرا قاسمی، دکتر محبوبه خراسانی(نویسنده مسئول)، دکترسید مهدی زرقانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از آنجا که بین ساختار استعاره، جها نبینی و ذهنیّت شاعر ارتباط مستقیمی وجود دارد،بررسی استعاره های موجود در زبان یک شاعر، یکی از راه های دست یافتن به جها نبینی شاعرانهاوست. در مطالعات زبانشناسی جدید، واژه های استعاری، نمودگاری از تجربیات فرهنگی، جغرافیایی،تاریخی و احساسی نویسنده است. در میان زنان شاعر معاصر، پروین اعتصامی هرچند که شعرهاییدر حمایت از حقوق زنان، حفظ حرمت و اهمیّت آنها سروده و به حمایت از زنان، دختران و مادرانپرداخته است؛ امّا به نظر میرسد که پروین با نگاهی که بیشتر پایبند به معیارهای سنّتی است، آنچنانکه انتظار میرود نتوانسته مطالبات جامعه زنان را طبق نیاز آنها مطرح کند.این پژوهش، در پی آن است تا با رویکرد به نظریه استعاره مفهومی، دریابد استعاره های"زن" در شعر پروین، چگونه مطرح شده است. نگارنده در پی پاسخ به این پرسش، میکوشد تابنیادهای ذهنی شاعر را در ارتباط با زن، مشخص نماید و موضعگیری او را با توجّه به تجربیاّتاحساسی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی، مشخّص کند. گویا شاعر با گزینش استعاره ها،دیدگاه سنّتی خود را تبیین و بر برخی از مفاهیم، تمرکز و تأکید میکند و آنها را برجسته مینمایدو بعضی از آنها را به حاشیه میراند و گاه، پنهان میکند.

کلمات کلیدی
استعاره , پروین اعتصامی , زن , برجسته سازی , پنهان سازی