ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

بررسی سبک‌شناسی غزلیات رضاقلی‌خان هدایت

صفحه (0 - 0)
نداپازاج ،عطامحمد رادمنش(نویسندهمسول) ،محمد ابراهیم ایرج پور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این مقاله، غزلیات رضاقلی‌خان هدایت با رویکرد سبک‌شناسی تحلیل شده است. چهارچوب منظور در این پژوهش بررسی سه سطح فکری، زبانی و ادبی اثر به روش توصیفی است. بر طبق این مؤلفه، هریک از سه سطح مذکور به زیرمجموعه‌هایی نیز تقسیم شده است. عشق و بیان خصوصیات عاشق و معشوق، نکوهش زهد و مبارزه با ریا ومباحث عرفانی سه مفهوم غالب در سطح فکری شاعر است که عمدتاً برگرفته از همان سبک عراقی و خراسانی است؛ هرچند میتوان انعکاس سبک وقوع و واسوخت را نیز در غزلیات او مشاهده کرد. زبان به واسطه جنبه موسیقایی وحوزه‌های لغوی گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. تشبیه،استعاره،مجاز و کنایه سطح ادبی غزلیات را نشان میدهد؛که تشبیه درغزلیات او بیشترین بسامد و مجاز کمترین بسامد را داراست .

کلمات کلیدی
رضاقلی‌خان هدایت , غزلیات , دوره بازگشت , تحلیل سبکی