ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

بررسی سبکی و محتوایی منظومۀ حماسی- تاریخی: «شاهنامۀ نادری» اثر میرزا محمد علی طوسی(فردوسی ثانی)

صفحه (339 - 362)
هدیه یوسفی، محمود طاووسی (نویسنده مسئول)، مریم امیرارجمند
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
پرده برداشتن از آثار ناشناخته و کشف ذخایر فرهنگی گذشتگان و بررسی  همه‌جانبۀ این آثار از وظایف اصلی محققان این مرز و بوم است. یکی از این آثار شاهنامۀ نادری، منظومه‌ای حماسی-تاریخی است که محمد علی طوسی، آنرا در موضوع زندگی و فتوحات نادرشاه در اوایل قرن دوازدهم هجری قمری در بحر متقارب و در 5313 بیت سروده است. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی نوشته شده است به بررسی سبک‌شناسی این اثر پرداخته‌ایم. هدف اصلی این مقاله بررسی و تعیین ویژگیهای سبکی در شاهنامۀ نادری است. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاهنامۀ نادری از آثار دوران بازگشت محسوب میشود که محتوای آن بیان حوادث و رخدادهای تاریخی دوران نادرشاه و دارای ویژگیهای سبک خراسانی از قبیل:واژگان قدیمی، کاربرد افعال در شکل کهن، استفاده از تشبیهات مفرد و حسی و... است. 

کلمات کلیدی
سبک‌شناسی , شاهنامۀ نادری , محمد علی طوسی , حماسۀ تاریخی-ادبی