ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

بررسی سبکی شعر حسین اسرافیلی (مجموعۀ تولد در میدان)

صفحه (0 - 0)
دکتر سید مرتضی هاشمی ،دکتر غلامحسین شریفی ولدانی، یوسف کرمی چمه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شعر معاصر فارسی، جریانات مختلفی را به خود دیده است. برخی از شاعران، گرایشهای فرمی و زبانی داشته اند و برخی نیز به محتوا و مضمون اهمیت داده اند. یکی از جریانهای محتواگرای شعر معاصر، جریان شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. در واقع این شعر، به واسطۀ محتوا و مضمون، راه خود را از انواع دیگر جدا کرد. هرچند ناگزیر از حیث زبان و بیان نیز ویژگیهای خاص خود را نشان داد.حسین اسرافیلی یکی از شاعران این جریان است. کتاب نخست او تولد در میدان نام دارد و در میانۀ جنگ (سال 1364) چاپ شد. این کتاب یکی از مهم¬ترین کتابهای دفاع مقدس و در واقع شناسنامۀ اسرافیلی است.مقالۀ حاضر بررسی سبکی اثر یاد شده است که  با هدف بررسی خصوصیات و ویژگیهای آن نوشته شده است.

کلمات کلیدی