ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

بررسی سبکی اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری و مقایسه ای کوتاه با قرنهای نهم تا یازدهم

صفحه (0 - 0)
فاطمه ابوحمزه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
پژوهش حاضر در صدد تبیین سبک اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری است. بدین منظور اشعار شاعرانی از جمله سروش اصفهانی، وفایی شوشتری، فدایی مازندرانی، حزین لاهیجی، صباحی بیدگلی، طرب اصفهانی، محمدکاظم صبوری، حیران یزدی، کیوان کاشانی، فواد کرمانی، صفایی جندقی و مشکوه تبریزی بررسی شده است. زمینه مطالعه بر اساس دو محور شکل گرفته است اول مختصات فکری شاعران شامل معارف شیعی، اعتقادات کلامی، مناقب ائمه معصومین (ع)، شریعت محمدی و عرفان . دوم مختصات ادبی اشعار در سه شاخه؛ علم بدیع، علم معانی و علم بیان در چهار مبحث تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز. در این پژوهش سعی شده است از مباحث شعر دینی بخصوص مختصات فکری و صنایع ادبی قرنهای دهم تا سیزدهم جمع بندی صورت پذیرد و فهرستی از این مباحث ارائه گردد.

کلمات کلیدی
سبک اشعار دینی , منقبت , اعتقادات کلامی , شعر شیعی , قرن دوازدهم و سیزدهم