ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

بررسی سبکی استقبال‌های صائب از حافظ

صفحه (37 - 54)
محمد پیری، محمدرضا قاری(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
شعرای سبک هندی و بویژه صائب تبریزی در غزلسرایی از حافظ بسیار تأثیر پذیرفته اند. آشکارترین شکل تأثیرپذیری عمدی هر شاعر از دیگران آن است که به استقبال سروده های آنها برود و بر وزن و قافیه و ردیف آن سروده ها اشعاری را بسراید. صائب تنها در سی و دو غزل صراحتاً اعلام میکند که از حافظ استقبال کرده است، اما جمعاً حدود سیصد غزل را در زمین غزلهای او سروده است. انتظار میرود صائب در این اشعار بین وفاداری به سبک غزل مورد تقلید از حافظ و سبک هندی در رفت وآمد باشد، اما چنین نیست و هرکدام از این غزلها شیوۀ نسبتاً یکدستی دارد که با بقیه متفاوت است و البته برای آنکه در برابر غزل حافظ حرفی را برای گفتن داشته باشد، بویژگیهای سبک شخصی صائب و سبک هندی نزدیکتر است.<-p> نوشتۀ حاضر ببررسی سبکی شش غزلی میپردازد که صائب در استقبال از غزل مشهور «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را» پرداخته است؛ بدین ترتیب که نخست ویژگیهای سبک فکری، زبانی و ادبی آن غزل حافظ را نشان میدهد و پس از آن ویژگیهای آن شش غزل و شباهتها و تفاوتهای آنها با غزل حافظ را بررسی میکند. تفاوتهای این استقبالها با هم نیز نشانگر تنوعهای موجود در سبک استقبال و نظیره پردازی این شاعر شاخص سبک هندی است.<-p> <-p>

کلمات کلیدی
صائب , حافظ , استقبال , سبک , غزل