ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

بررسی سبک وشیوه نثر

صفحه (0 - 0)
سید مهدی خیراندیش
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«انجمن دانش» ، کتابی است حاوی حکایتهای تعلیمی،اخلاقی واجتماعی، که احمد وقار شیرازی آن را  به شیوه نثر آمیخته به نظم نوشته است. در این مقاله علاوه بر معرفی کامل انجمن دانش، ویژگیهای سبکی آن در سطح زبانی ، ادبی و فکری نیز بررسی میشود، شیوه بیان در انجمن دانش و نحوه ارائه حکایتها و نتایجی که از آنها حاصل میشود، نشان میدهد که این کتاب در میان آثار تقلیدی، بعد از منشآت قائم مقام،بیشترین تأثیرپذیری را از گلستان داشته است. مهمترین مختصۀ زبانی کتاب،حذف فعل و وجه وصفی و در حوزۀ صورخیال عناصر بدیعی و بیانی از قبیل جناس، سجع، تضاد و تشبیه است. لغات و اصطلاحات عربی درکتاب فراوان است. بکارگیری لغات و ترکیبات و ساختار نحوی کهن، با ویژگیهای زبانی و ادبی دورۀ نویسنده هماهنگ نیست و این نقص، از جذابیت و انعطاف پذیری این متن میکاهد ، هرچندکه پایبندی به اخلاق و زبان پاک و مؤدبانۀ وقار در بیان حکایتهای تعلیمی و اخلاقی ،تا حدی این کاستی را جبران کرده است.

کلمات کلیدی