فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

بررسی سبک شناسانۀ تشبیه و صوربیانی مضاعف در چهار مثنوی از "خزائن الملکوت" عبدی بیگ شیرازی

صفحه (285 - 308)
علی شهسواری، امیربانو کریمی(نویسنده مسئول)، ابوالفضل مرادی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 97

چکیده
علی بن عبدالمؤمن ملقب به عبدی بیگ­ یکی از شاعران قرن دهم هجری است، دارای دو تخلص عبدی و نویدی است­ و ­آثار فراوانی ­دارد که هنوز سرنوشت بعضی از نسخ خطی­ او روشن نیست.­ در این مقاله­ به تحلیل سبک شناسانۀ تشبیه و کاربرد «صوربیانی مضاعف» در چهار مثنوی او پرداخته ایم، یافته های ما نشان میدهد که او انواع تشبیه را با بسامد بالا، زینت بخش شعرش قرارداده است و نکتۀ دیگر اینکه عبدی بیگ از گونه های مختلف «صوربیانی مضاعف» مانند: تشبیه در تشبیه، کنایه و مجاز در تشبیه، تشبیه در اضافۀ سمبلیک، تشبیه در استعاره، تشبیه در ایهام، تلمیح در تشبیه، تلمیح تشبیهی ­دینی، تلمیح تشبیهی اسطوره ای، تلمیح تشبیهی علمی و ... هنرمندانه استفاده کرده است. در این پژوهش، با محوریت­ تشبیه، بر اهمیّت و زیبایی انواع «صوربیانی مضاعف» آشنا میشویم.

کلمات کلیدی
عبدی بیگ , خزائن الملکوت , خزانه , صور بیانی مضاعف , تشبیه تلمیحی