ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

بررسی سبک شناسانه رمانهای گوتیک ایرانی با تکیه برچهار اثر (بوف کور، شازده احتجاب، گوژ و نگهبان)

صفحه (117 - 134)
فرشته ملکی، علیرضا شوهانی(نویسنده مسئول)، دکتر علی گراوند
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
گوتیک به سبکی در داستان ‌نویسی اطلاق میشود که در آن خیال ‌پردازی، جلوه ‌های هیجانی، ماجراهای مبالغه ‌آمیز و هراسناک و گوشه ‌های تیره ‌و تار ذهنیت انسان از خرد و منطق انسانی فراتر می‌روند. این سبک بیشتر در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی رواج داشته و هنوز هم در قالب روایتهای گوناگون توسط نویسندگان مختلف به ‌کار برده میشود. این سبک در عرصه رمان‌ نویسی ایران نیز راه یافت و بوف کور اولین اثری است که با این شیوه نوشته ‌شده است برخی دیگر از آثار معاصر ایرانی از شاخصه ‌های مهم این سبک تأثیر پذیرفته‌اند از جمله: شازده احتجاب، گوژ و نگهبان. درماندگی و انزوای شخصیتها، مسخ‌شدگی، کشمکش و ستیز شخصیتها با دنیای درونی و بیرونی، حضور هیولا و ارواح، مرگ، جنون، توهمات، حوادث عجیب، ترسناک و غیرمعقول، هراس و ... از ویژگیهای گوتیکی این آثار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین شاخصه های سبک گوتیک در آثار گوژ،  نگهبان، شازده احتجاب و بوف کور چگونه نمود یافته اند؟ 

کلمات کلیدی
ادبیات گوتیک , ترس و وحشت , مرگ , رمان فارسی