ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

بررسی سبک شعر جلال الدین عتیقی (مطالعۀ موردی؛ دیوان شعر)

صفحه (79 - 97)
سعید پور امینایی(نویسنده مسئول)،دکتر محمود مدبّری،دکتر محمد صادق بصیری
تاریخ دریافت مقاله : بهار 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 1396

چکیده
جلال الدین عتیقی تبریزی، شاعر، واعظ و خطیب سرشناس دورۀ دوم ایلخانی، در تبریز، به دنیا آمد. از او دو اثر - یکی "دیوان شعر" و دیگری "مجالس" (به نثر)- باقی مانده است. دیوان اشعار او علیرغم پختگی ذهن و زبان و اهمیتی که در سیر تحول ادب فارسی به ویژه در تحول سبک، از خراسانی به عراقی و ورود مفاهیم و مبانی عرفان و تصوّف در شعر فارسی دارد، کمتر شناخته شده است. در دیوان شعر عتیقی، علاوه بر صنایع و آرایه های ادبی، مفردات و ترکیبات نادر فراوانی وجود دارد که از نظر ادبی و زبانی حائز اهمیت است. افکار صوفیانه و عارفانه، ترجیح عشق بر زهد، خاکساری مفرط به درگاه معشوق، وحدت وجود، و...ازجمله اختصاصات فکری شعر عتیقی است. نگارندگان این مقاله کوشش خواهند کرد تا به این پرسش پاسخ دهند که اهمیّت و مختصات سبکی دیوان اشعار جلال الدین عتیقی در چیست؟

کلمات کلیدی
, جلال الدین عتیقی , دیوان شعر , نسخۀ خطی , مختصات سبکی