ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

بررسی روانشناسی رفتار قهرمانان در شاهنامه

صفحه (141 - 161)
دکتر محمدعلی داود آبادی(نویسنده مسئول)، زینب باقری، دکتر علی سرور یعقوبی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 96

چکیده
شاهنامۀ فردوسی از بسیاری جهات اثری منحصر به فرد است و به سبک و سیاقی نوشته شده است که کمتر کتابی را میتوان با این اثر شگفت انگیز مقایسه کرد. این اثر عظیم نخستین کتاب داستانی است که در آن با دقت به عنصر شخصیت پرداخته شده است. با وجود نگارش این متن در در دوره¬های برونگرایی و کلی نگری، اشخاص داستانی شاهنامه با جزئیات روحی و درونی به خواننده معرفی میشوند و میتوان بازتاب عناصر فردیّت و روحیات انسانی را به صورت کاملاً مشخص و متمایزی در تمام شخصیّتها به ویژه قهرمانان داستان دریافت . فردوسی در توصیف شخصیّتهای مهّم شاهنامه به¬گونه¬ای به تصویرپردازی پرداخته است که با تحلیل روان¬شناسانه میتوان به لایه های پنهان روانی و شخصیّتی آنان دست یافت. این امر ناشی از نگاه دقیق و توجّه ویژۀ شاعر و یا داستان¬پردازان آن، به سرشت و روان آدمی است. اشراف و دقّت نظر به شخصیّتهای اثر و بیان عواطف، روحیات و رفتار اشخاص داستانی در اقوال، کردار و موقعیّتهای داستان، باعث شکوه بیشتر شاهنامه شده است.

کلمات کلیدی
شاهنامه , داستان , شخصیت پردازی , قهرمان داستانی , روانشناسی