ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

بررسی ذکر و تقیید مسندٌالیه در داستان رستم و اسفندیار و رابطه آن با سبک حماسی شاهنامه

صفحه (0 - 0)
دکتر حسن حیدری ، دکتر محمدرضا عمرا‌نپور ، مهدی قاسمزاده (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
کاربرد خاص عناصر زبان، باعث ایجاد سبک خاص فردوسی شده‌است. یکی از این عناصر زبانی که در شاهنامه بعد بلاغی دارد، «مسندٌالیه» است. در این مقاله بر آنیم با بررسی مسندٌالیه در داستان رستم و اسفندیار، تأثیر آن را در زبان و سبک حماسی این داستان مشخّص کنیم. به این منظور 1672بیت داستان رستم و اسفندیار را از نظر ذکر و تقیید مسندٌالیه بررسی آماری و سپس داده‌های آماری را توصیف و تحلیل کردیم. نتایج این پژوهش بیا‌نگر این است که فردوسی، مسندٌالیه را در قالبهای نام، انواع صفات و ضمیر ذکر کرده. ذکر صفات پهلوانی و شاهانه در جایگاه مسندٌالیه و تقیید مسندٌالیه به همین نوع صفات، زبان حماسی داستان را قوّت بیشتری بخشیده است.

کلمات کلیدی
شاهنامه , رستم و اسفندیار , زبان و سبک حماسی , مقتضای موضوع , مسندٌالیه , ذکر و تقیید