ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

بررسی تطبیقی نعتیّات نبوی در شعر فارسی

صفحه (203 - 222)
رقیّه هادیپور، مریم محمّدزاده(نویسنده مسئول)، رامین صادقی نژاد
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 97

چکیده
در گستره ادب منظومِ فارسی پس از تحمیدیّات و ستایشِ ذات بارئ ـ تعالی ـ نعتیّات نبوی و اوصاف زندگانی آن حضرت جایگاه ممتازی دارد. پرسش این است که: «اوصاف نبیّ اکرم در شعر فارسی سده های پنجم تا هفتم هجری چه بازتاب و جایگاهی دارد؟». هدفِ مقاله حاضر، بررسی ابعاد و کیفیّت نعتیّات نبوی در شعر فارسی سده های مذکور است؛ و میکوشد این نعتیّات را در مثنویهای برجسته شاعرانی نظیر: سنایی، نظامی، عطّار، مولانا و سعدی، بشیوه توصیفی ـ تطبیقی بحث و تحلیل نماید.<-p>

کلمات کلیدی
شعر فارسی , مثنویّات , نعتیّات نبوی و بررسیِ تطبیقی