ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

بررسی تطبیقی نعتیّات نبوی در شعر فارسی

صفحه (203 - 222)
رقیّه هادیپور، مریم محمّدزاده(نویسنده مسئول)، رامین صادقی نژاد
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 97

چکیده
در گستره ادب منظومِ فارسی پس از تحمیدیّات و ستایشِ ذات بارئ ـ تعالی ـ نعتیّات نبوی و اوصاف زندگانی آن حضرت جایگاه ممتازی دارد. پرسش این است که: «اوصاف نبیّ اکرم در شعر فارسی سده های پنجم تا هفتم هجری چه بازتاب و جایگاهی دارد؟». هدفِ مقاله حاضر، بررسی ابعاد و کیفیّت نعتیّات نبوی در شعر فارسی سده های مذکور است؛ و میکوشد این نعتیّات را در مثنویهای برجسته شاعرانی نظیر: سنایی، نظامی، عطّار، مولانا و سعدی، بشیوه توصیفی ـ تطبیقی بحث و تحلیل نماید.<-p>

کلمات کلیدی
شعر فارسی , مثنویّات , نعتیّات نبوی و بررسیِ تطبیقی