ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

بررسی تطبیقی شیوه‌های مبالغه در امثال عربی و فارسی دهخدا

صفحه (309 - 329)
علیرضا منوچهریان(نویسنده مسئول)، زهرا حامدی یکتا
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
پس از ظهور اسلام، تبادلات فرهنگی و زبانی میان سرزمینهای حوزۀ جهان اسلام گسترش یافت‌. در مسیر این داد‌وستد‌ها مثلها به عنوان نمونه‌هایی سریع‌الانتقال به صورتی فراگیر از یک زبان به زبانی دیگر وارد شدند‌. در دو فرهنگ فارسی و عربی این مسأله به صورتی چشمگیرتر و محسوستر رخ داد‌. به گونه‌ای که آثار ادبی زبان فارسی مشحون از امثال عربی گشت و به تبع آن پژوهشهای بسیاری با موضوع گردآوری و طبقه‌بندی این امثال تألیف شد. یکی از این آثار کتاب امثال‌و‌حکم علامه دهخدا است که اگرچه منحصر به امثال عربی نیست، دربردارندۀ تعداد معتنابهی از آنهاست. در این جستار، نگارندگان پس از بررسی اجمالی امثال عربی موجود در کتاب امثال‌و‌حکم به لحاظ زبانی و محتوایی، از میان آنها به طور خاص به تحلیل یکی از مهمترین ساختارهای نحوی امثال یعنی اسلوب مبالغه و تناهی (أفعل مِن کذا) پرداخته‌‌‌اند. این اسلوب از جهت ساختاری از بهترین نمونه‌های ایجاز بلیغ به شمار میرود و به متکلم این قدرت را میدهد که از مبالغه، در توصیف و بیان دقیق احوال بهره بگیرد. کثرت کاربرد این گونه از امثال در زبان عربی به حدی است که مؤلفان امهات کتب امثال غالباً ابواب جداگانه‌ای را به گردآوری و شرح این مثلها اختصاص داده‌اند.

کلمات کلیدی
امثال عربی , امثال‌و‌حکم دهخدا , اسلوب مبالغه و تناهی , أفعل مِن‌