ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

بررسی تشبیه در اشعار انوری ابیوردی

صفحه (0 - 0)
فریبا قره داغی کراله(نویسنده مسئول) ، حسین خسروی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از میان صور خیال که مهمترین وجه تمایز سخن ادبی از غیر آن است، « تشبیه» جایگاه خاصی دارد. زیبایی این عامل تصویرآفرین هر شاعر و خواننده­ای را مجذوب خود میکند؛ بگونه­ای که شاید بتوان گفت که هیچ صاحب کلامی را نمیتوان یافت که از کنار این عنصر اصلی خیال براحتی گذشته باشد، بی‌آنکه بهره­ای از آن نگرفته و سخن خود را بزینت آن نیاراسته باشد. از میان شاعران و سخن سرایان ادب پارسی، انوری ابیوردی در این باب دستی تمام دارد و از مهارتهای ریز و درشت آن نصیبی وافر. بر همین اساس، در این جستار، تشبیهات دیوان وی با هدف آشنایی با بخشی از مواد سازندۀ تصاویر شعری و چگونگی کاربرد آنها مورد بررسی قرارگرفته و در پایان جداول آماری نیز از آنها ارائه شده است. بررسیها در این پژوهش نشان میدهد که انوری از میان موضوعات مختلف مواد تشبیه، در اخذ مشبه به کاربرد « ممدوح و متعلقات وی» تمایل بیشتری داشته و عناصر مشبه­به را از موضوعات متعدد و گوناگونی برگزیده است. او از تشبیهات فشرده و اضافۀ تشبیهی، تشبیه مفرد به مفرد و حسی به حسی بیش از دیگر انواع استفاده کرده و از نظر ساختار ظاهری، تشبیه مفروق را با بالاترین بسامد در اشعارش بکار برده است.

کلمات کلیدی
صورخیال , تشبیه , ساختارهای تشبیهی , انوری ابیوردی , بسامد