ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

بررسی انتقادی نسخه های دیوان خاقانی و اثبات اصالت نسخۀ لندن( با تکیه بر ویژگیهای سبکی، لغوی و زبانی خاقانی و اشارات و تلمیحات دیوان خاقانی)

صفحه (265 - 284)
یعقوب نوروزی(نویسنده مسئول)، سیف‌الدین آب‌برین
تاریخ دریافت مقاله : بهار 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 1396

چکیده
دیوان خاقانی، از آثار گرانسنگ ادبیَات فارسی بوده و نسخه های مختلفی از آن در دست است. این اثر، تاکنون چندین بار تصحیح شده و هر کدام از این تصحیحات، نقاط ضعف و قوَت خاص خود را دارند. از علل نبود تصحیح علمی و منقَح از این دیوان، عدم شناخت نسخه اصل یا نزدیک به اصل دیوان خاقانی بوده است. این عامل و عدم تلاش برای شناخت نسخه اصل بر اساس معیارهای علمی متن شناسی و نسخه شناسی، سبب شده تا مصحَحان ضبطهایی را از نسخه بدلهای دیوان، جایگزین کرده و در مورادی با درک متن شناسانه و ذوق خاقانی شناسی خود، متن را تصحیح کنند که سبب خطا در ضبط و تصحیح شده است. در این مقاله تلاش بر آن است تا اصالت و اعتبارنسخه های دیوان خاقانی، با پژوهشی در ویژگیهای سبکی،لغوی و زبانی خاقانی و انطباق این ویژگیها در نسخ متفاوت و همچنین اشارات و تلمیحات متفاوت در دیوان خاقانی و دقَت و صحَت ضبط و بی دقَتی و دخل و تصرف کاتبان، مورد ارزیابی قرار گیرد. با بررسی علمی و انتقادی نسخ دیوان خاقانی از این لحاظ، روشن می گردد که اصالت و اعتبار نسخۀ لندن (نسخۀ ل)،بیشتر از دیگر نسخ است و با اعتماد به این نسخه، می توان تصحیحی علمی و انتقادی و منقَح از دیوان خاقانی ارائه داد. 

کلمات کلیدی
دیوان خاقانی , تصحیح , نسخه شناسی , واژه ها و ترکیبات , اشارات , تلمیحات