ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیدۀ بغدادیه خاقانی (بر مدار نسخ چاپی)

صفحه (0 - 0)
هادی درزی رامندی ،ناصر چک نژادیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
اشعار عربی خاقانی در نسخه های چاپی آن دچار  بدخوانی، تصحیف، اشتباه مطبعی، سهو رونویسگر و بسیاری از موارد دیگر شده است.متاسفانه علیرغم کارهای فراوانی که بر روی اشعار فارسی خاقانی انجام شده؛ کمتر به اشعار عربی او پرداخته‌اند؛ ظاهرا ضرورتی ندیده‌اند که به این سوی بازار خاقانی یعنی اشعار عربی او هم سری بزنند.به هر روی در این مقاله، قصیده¬ای مطنطن و فخیم با ردیف بغداد – که همین گزینش ردیف تجلیگاه حدیث بسیاری است – بازخوانی شده و برخی از ابیات این قصیدۀ زیبا و پر صلابت که به نظر نگارندگان نیازمند بازنگری بوده گزینش شده و با درنگ در نسخه بدلها و معانی واژگان و غور در ابیات، صحّت و سقم ضبطهای نسخ چاپی موجود، واکاوی شده و ضبط صحیح به خواننده نمایانده شده است. 

کلمات کلیدی