ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

بازتاب سبک شناسی اعلام منطق الطیر عطار و طبقه بندی آنها

صفحه (205 - 224)
امیر محمد اردشیرزاده، محمدیوسف نیّری(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
بررسی و معرفی شخصیتها، اعلام حقیقی و نمادین در منطق الطیر عطار نیشابوری مقاله ای است که در راستای شناخت و معرفی شخصیتها و اعلام حقیقی میباشد؛ که با طبقه بندی موضوعات و معرفی اعلام و نشانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث و رموز عرفانی شناخت بیشتری فراهم میسازد.این اعلام  شامل نامهای تاریخی، جغرافیایی، شخصیتهای حقیقی و نمادین است که دیدگاههای تازه ای در باب رموز و اصطلاحات عرفانی و ظاهر و باطن اعلام منطق الطیر بیان میگردد.  با بررسی جنبۀ رمزی برخی اعلام و شخصیتهای نمادین عطار، آن ایهامی را که لازمۀ این اثر عرفانی است، آشکار میشود و در حقیقت به منطق الطیر عمق بیشتری میدهد. در این مقاله سعی و تلاش برآن بوده است که شیوۀ خاص عطار در بکارگیری برخی از شخصیتها که در قالب سمبل یا نماد بوده، بررسی و تحلیل و ارتباط و اهمیت اعلام با علاقه و اندیشۀ عطار آشکار شود. مطالعۀ همه جانبۀ اعلام منطق الطیر عطار بهترین راه شناخت شخصیت و دامنۀ علم و اندیشۀ وی و آشنایی با زبان رمزی و جنبۀ تمثیلی میباشد که در اعلام خود بکار گرفته است.

کلمات کلیدی
عطار , منطق الطیر , اعلام منطق الطیر