فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

آگاهیهای تازه درباره ابونصر حدّادی و تفسیر معانی‌کتاب‌الله‌تعالی و تفسیره‌المنیر

صفحه (1 - 21)
حسن انوری(نویسنده مسئول)، مرضیه مسیحی پور
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
کتاب معانی‌کتاب‌الله‌تعالی و تفسیره‌المنیر، تفسیری ارزشمند از آثار ابونصر حدّادی (متوفّی پس از 400ق) است. بتازگی نسخه‌ای کهن از این کتاب بدست آمده که از نظر تاریخی که در انتهای آن برای کتابتش ضبط شده، چهارمین نسخه فارسی و قدیمیترین نسخه مترجَم قرآن است. یکی از ویژگیهای مهم این نسخه را باید حرکت‌گذاری کلمات در آن دانست. ضبط حرکات واژه‌ها و نیز استفاده از کلمات قدیمی و اصیل فارسی، اهمیت این نسخه از کتاب را در مطالعات زبانی و سبکی بیشتر میکند. در این مقاله قصد داریم به بیان اطلاعات و نکات نویافته‌ای درباره زندگی، مشرب کلامی و آثار ابونصر حدّادی و بویژه تفسیر بسیار مهمش به فارسی، معانی‌کتاب‌الله و تفسیره‌المنیر، بپردازیم و سبک زبانی و تفسیری آن را نشان دهیم. در این میان، کشف هویت «خواجه امام» شخصیت ناشناخته مذکور در برخی تفاسیر فارسی و نیز اثبات اینکه متونی که تحت عنوان «تفسیر قرآن پاک» و «چند برگ تفسیر قرآن طاهر» به طبع رسیده‌اند، بخشهای دیگر کتاب معانی‌کتاب‌الله و تفسیره‌المنیر هستند، از دیگر بخشهای این مقاله است.

کلمات کلیدی
ابونصر حدّادی , معانی‌کتاب‌الله و تفسیره‌المن , تفسیر قرآن پاک , چند برگ تفسیر قرآن طاهر , سبک , خواجه امام