ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

«بررسی رنگ ‌در شعر دهه‌های30 تا60 (برمبنای آثار چهار شاعر با سبک فکری و شعری متفاوت: سیاوش کسرایی، سهراب سپهری،مشرف آزاد تهرانی و فروغ فرخزاد)

صفحه (21 - 40)
اقلیما انصاری، اشرف چگینی(نویسنده مسئول)، علیرضا قوجه زاده
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
در ارتباطات غیرکلامی، رنگ یکی از سریعترین روش ‌های انتقال پیام است بنابراین یکی از بهترین راههای تحلیل و شناخت یک اثر ادبی، تحلیل رنگ در آن اثر است. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این عنصر در شعر معاصر پرداخته‌ است. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش، رنگهای سیاه، سبز، قرمز، آبی ، سفید و زرد پربسامدترین رنگها در شعر هر چهار شاعرند که عموماً با ویژگیهای مطرح شده در علم روانشناسی‌ رنگ به کار رفته‌اند. سیاه پرکاربردترین و محبوبترین رنگ در شعر اجتماعی- سیاسی کسرایی، و روایتگر سیاهی جامعه با پتانسیل غالب ناامیدی و اندوه است. سبز، پرکاربردترین رنگ در شعر عرفانی سهراب، با نور و تقدس پیوند دارد؛ و به‌عنوان پرکاربردترین رنگ در شعر اجتماعی مشرف، با پتانسیل امید در ارتباط است. در شعر فروغ، قرمز به عنوان رنگی مهیّج با اثری کاملاً مثبت، محبوبترین رنگ و عموماً در پیوند با احساسات و آرمانهای زنانۀ اوست.

کلمات کلیدی
عنصر رنگ , کسرایی , سپهری , مشرف آزاد تهرانی , فرخزاد