ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

یادداشتهای صدرالدین عینی و ارزشهای سبکی آن

صفحه (0 - 0)
آزیتا همدانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
صدرالدین عینی(1333-1256ﻫ.ش/1954-1878م.) یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین چهره‌های ماندگار زبان وادب فارسی در تاجیکستان و«یادداشتها»ی او به یقین مهمترین اثر ادبی قرنهای نوزدهم و بیستم این خطه است. براستی ویژگی یادداشتهای صدرالدین عینی چیست که بزرگانی در ایران و جهان را به تحسین آن واداشته است؟پاسخ این پرسش را خواننده آگاه از مطالعه این اثر ممتاز درمی یابد که مولف در سالهای پایانی عمر خود،با فاصله گرفتن از زمان وقایع، خاطره نگاشته های دوران کودکی و جوانیش را با زبانی شیرین و روان بتصویر میکشد و اطلاعاتی جامع از بخارای یکصد سال پیش را چنان بخواننده ارائه میدهد که میتوان آن را دانشنامۀ زبان و ادب تاجیکی دربخارای قرنهای نوزدهم و بیستم نام نهاد. زبان و شیوۀ نگارش اثر یادآور نثر تاریخ بیهقی و گلستان سعدی و آثاری از گورگی و بالزاک بوده و سبک اثر رئالیستی با لایه هایی ظریف از ایدئولوژی سوسیالیستی است که خط مشی کلی نویسندگان تحت نفوذ روسیه تزاری را در آن زمان نشان میدهد. در این مقاله برای نخستین بار در ایران،ارزشهای ادبی و زبانی این اثر سترگ و نمایی از زندگی فارسی زبانان فرارودی در دوره ای از زندگی نویسنده بررسی شده است.

کلمات کلیدی
صدرالدین عینی , یادداشتها , فرارود , ماوراءالنهر