ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

گروتسک «طنز آمیخته» در آثار جمالزاده

صفحه (0 - 0)
پارسا یعقوبی جنبه سرایی،طیبه فشی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در داستانهای جمالزاده، نوعی شخصیت پردازی وجود دارد که در آن، درصدی از جسم یا رفتارهای بدنی انسان؛ شکل حیوانی، نباتی و یا شیئی به خود میگیرد و خواننده را دچار واکنشی ناهمگون یا متباین – خنده توام با ترس یا لذت همراه با انزجار- میکند. این شگرد ادبی که ریشه در هنرهای تجسمی- بصری دارد طنز آمیخته یا «گروتسک» نامیده میشود و بکارگیری آن نقش بسزایی در گسترش زبان  انتقادی روایتها دارد. مقالۀ حاضر مصادیق طنز آمیخته را به مثابۀ یک ویژگی سبکی در پنج اثر از جمالزاده بررسی و تحلیل کرده است. 

کلمات کلیدی