ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

کارکرد هنری قافیه در شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی با نگاهی سبک شناسانه(با تکیه بر تعداد حروف مشترک)

صفحه (0 - 0)
اسحاق طغیانی،یوسف کرمی چمه،حسین سلیمانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شعر یدالله بهزاد کرمانشاهی شاعر معاصر، از جهات گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. از مباحث عمدۀ ادبی که میتواند در شعر او مطرح گردد، توجه فراوان وی به موسیقی کناری(ردیف و قافیه) است. بهزاد به خوبی از بار موسیقایی قافیه آگاه بوده و در شعر خویش قافیه¬های متنوعی را به کار گرفته است. قافیه را در شعر او از جهت تعداد حروف آن میتوان به هفت دسته تقسیم کرد. تعداد حروف مشترک قافیه در شعر او از یک حرف گرفته و گاه تا هشت حرف میرسد. بهزاد در اشعار خویش به تناسب قافیه با موضوع و محتوای شعر توجه ویژه¬ای داشته و به منظور القای حس و حال و مضمون مورد نظر خویش، موسیقی قافیه را اغلب با موسیقی ردیف همراه ساخته است. از منظر سبک¬شناسی، توانمندی شاعران را میتوان با توجه به قافیه¬های شعر آنان سنجید. از همین روی، نویسندگان این مقاله به بررسی قافیه از جهت حروف مشترک در شعر بهزاد پرداخته¬اند.

کلمات کلیدی
قافیه , حروف مشترک قافیه , موسیقی شعر , تناسب معنایی , یدالله بهزاد , سبک شناسی