ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

کارکرد سبک فردی نویسندگان مبدع و خلّاق در طبقه‌بندی سبکی نثر فارسی

صفحه (0 - 0)
خلیل بیگ‌زاده ، مجید خسروی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده

کلمات کلیدی
سبک نثر , سبک‌شناسی , طبقه‌بندی نثر , سبک فردی مبدع و خلّاق , نویسندگان مبدع و خلّاق.