ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

کاربرد واژه ها و ترکیبهای عربی در دیوان رودکی

صفحه (0 - 0)
سیدمحمدرضا ابن‌الرسول،فهیمه مارانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در مقالۀ حاضر، نگارندگان پس از یک جستجوی میدانی در سروده¬های بازمانده از رودکی، کمیت و کیفیت کاربرد شاعر از کلمات و ترکیبات عربی را مشخص کرده¬اند. نیز در مقام پاسخی برای این سؤال برآمده¬اند که آیا میتوان از بسامد کاربرد کلمات و ترکیبات عربی و چگونگی به کارگیری آنها در سروده‌های مسلّم رودکی، معیاری برای بازشناسی اشعار منسوب به او ارائه کرد. با توجه به این بررسی، میتوان در انتساب بیتهایی که بیش از چهار واژۀ عربی در آنها به کار رفته، تردید کرد.     

کلمات کلیدی
رودکی , کلمات , ترکیبات , زبان عربی , سبک شناسی