ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

کاربرد نو واژه ها به عنوان یکی از ویژگیهای سبکی در قلمرو زبان غزل سیمین بهبهانی

صفحه (0 - 0)
محمد ابراهیم مالمیر،رقیه کاظم زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شکستن هنجارهای عادی و متعارف زبان، از جمله شگردهایی است که شاعر برای آفرینش شعر خود، از آن بهره میگیرد، این شگرد هنری، فراهنجاری نامیده میشود. در واقع، انحراف از هنجار، تنها زمانی منجر به فاصله گرفتن زبان شاعر، از فرایند خودکاری زبان او میگردد، که زنجیرۀ کلامش را از هم نگسلد و انسجام و وحدت میان واژه ها را حفظ نماید. سیمین بهبهانی از غزلسرایان معاصری است که برای حیات بخشیدن به زنجیرۀ کلام خود، در ساخت واژه ها و ترکیبات جدید، بگونه های متنوّع، هنرنمایی کرده است که در این پژوهش، شیوۀ ابداع این واژه ها و ترکیبات، نشان داده شده است. بهبهانی با بهره جستن از  فراهنجاری واژه ها، که یکی از انواع هنجارگریزیهاست، موجب غنای هر چه بیشتر زبانش گشته، که بی تردید توسّل به چنین امکانات زبانی، تنها در سایۀ قدرتِ انکارنشدنی زبان فارسی از رهگذر ترکیب پذیری، میسّر است. 

کلمات کلیدی
فراهنجاری , واژه های ابداعی , غزل , سیمین بهبهانی , نوآوری