ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 1، ، شماره پی در پی 7

کاربرد خاص اصطلاحات نجومی یکی از خصیصه های سبکی فردوسی

صفحه (0 - 0)
سیّد اسماعیل قافله باشی،سیّد علی هاشمی عرقطو
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
   فردوسی در شاهنامۀ خود، نوآوریها و کاربردهای گوناگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است که هر کدام از این موارد میتواند بخشی از سبک شخصی او را در شاهنامه تشکیل دهد؛ تا کنون تلاشهایی در جهت شناختن این عناصر سبکی صورت گرفته که هر یک در جای خود قابل توجّه و تقدیر است. این مقاله تلاش دارد تا اصطلاحات نجومی وارد شده در شاهنامه، میزان و چگونگی استفادۀ از آنها را مورد بررسی قرار دهد و از طریق مقایسه با میزان بهره مندی فردوسی از این اصطلاحات نسبت به شاعران پیش از خود، به این سؤال پاسخ دهد که آیا میتوان استفادۀ گسترده از اصطلاحات نجومی را جزء سبک شخصی فردوسی دانست یا خیر؟

کلمات کلیدی
اصطلاحات نجومی , فردوسی , شاهنامه , سبک شخصی