ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

کاربرد بلاغی آینه در دیوان صائب

صفحه (0 - 0)
غلامرضا مستعلی پارسا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
صائب تبریزی یکی از بزرگترین شاعران سبک هندیست که بیش از صدهزار بیت شعر از او به یادگار مانده است. یکی از ویژگیهای سبک هندی مضمون پردازی با استفاده از عناصر صور خیال است. شاعر این سبک تنها راه گریز از تکرار و ابتذال و بنوعی بیرون آمدن از زیر سلطه تجربه های عظیم شعری پیش از خود را در این میداند که شیوه های بیانی بدیع و نوی برای خود برگزیند که پیش از دوره او       بی سابقه بوده است. در تشبیهات این دوره شاعر بدنبال خلق افقهای معنایی و تصویرسازیهای نو و بدیع است.از اینرو هر مضمون میتواند برای او از دیدگاههای مختلف عرصه تجربه و خلق جدید واقع شود. صائب تبریزی در این میان قهرمانی بی بدیلست که از یک موضوع صدها مضمون متفاوت آفریده است. یکی از این موتیوها«آینه»است که در شعر صائب با مشبه به های گوناگون مضامینی گاه دور از ذهن آفریده است.

کلمات کلیدی
سبک هندی , صائب تبریزی , مضمون , تشبیه , آینه