ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

چگونگی حضور آیات قرآنی در اشعار عربی سعدی شیرازی

صفحه (0 - 0)
نصرالله شاملی،محمود حیدری،سیدرضا سلیمانزاده نجفی،حسین قائمی اصل
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
واکاوی آثار ادبی با تکیه بر مسئله پیوند میان متون مختلف و رابطه آنها با یکدیگر در فرآیند معناسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوریکه کشف لایه های پنهانی متون به درک تازه ای از خواندن متن می انجامد. از جمله مهمترین پیوندهای میان متون میتوان به جلوه های حضور قرآنی در آثار مختلف ادبی اشاره کرد که ادیب از معانی و الفاظ قرآن کریم در کلام خویش بهره میجوید.سعدی یکی از بزرگان ادب فارسی است که در جای جای اشعار تازی خود از مفاهیم قرآنی بهره برده است، بطوریکه تاثیر محتوایی و شیوه بیانی قرآنی در شریانهای شعرش جریان دارد. قصاید تازی سعدی بافتی زیبا و تاثیرپذیرفته از آیات، الفاظ، مضامین و داستانهای قرآنی است که شاعر در تزئین قصاید تازی خود با معانی و الفاظ قرآن، تنها به تکرار الفاظ اکتفا ننموده است؛ بلکه به بالاترین سطح تاثیرپذیری یعنی بکارگیری معنا در بافتی نو و فضایی جدید پرداخته است.  

کلمات کلیدی
سعدی شیرازی , تاثیر قرآنی , سبک شناسی