ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 4، ، شماره پی در پی 2

چراغ روشن (ریشه یابی برخی لغات شعر رودکی)

صفحه (0 - 0)
محمود جعفری دهقی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
متون کهن ، بهترین منابع برای لغت شناسی در زبانند ، دیوان رودکی بدلیل داشتن لغات بسیار قدیمی پهلوی یکی از بهترین منابع است . بسیاری از لغات در طول زمان تغییر معنا داده وبسیاری نیز از بین میروند ، همچنین برخی از آنها بواسطه تحریف کاتبان دچار دگرگونی شده اند بگونه ای که شناخت صورت درست کلمه، محتاج پژوهشی جدیدست . در این مقاله ، نه لغت از این نوع لغات با توجه به ریشه های باستانی و میانه آن بررسی شده اند . 

کلمات کلیدی
فارسی دری , فارسی باستان , پهلوی , دیگر زبانهای ایرانی باستان