ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

پیوستگی در سبک نثر صوفیانه رشیدالدین میبدی

صفحه (0 - 0)
سوسن جبری،سید عباس محمدزاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
ساختار هر متنی، از کوچکترین واحد معنایی مستقل یعنی جمله تا بزرگترین واحد یعنی متن کامل، با پیوندهای درونی شکل میگیرد. پیوستگی از راه دریافت ساختار و هماهنگی معنایی اجزا و عناصر درک میشود و اهمیت آن در اینست که هم درک عمیقتری از معنای متن ایجاد میکند و هم این درک موجب افزایش جذابیت و انگیزه خوانش متن میگردد. متن النوبه الثالثه تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار با توجه به گستردگی و استقلال بخشهای آن، از پیوستگی درونی عمیق و پیچیده ای برخودارست. پس از بررسی عناصر سبک نثر فنی النوبه الثالثه و ابعاد عرفانی، نثری، تفسیری، شعری و روایی آن، دریافتیم که زمینه سازی بخش عمده پیوستگی درونی و رابطه عمیق و پیچیده ساختاری و معنایی میان بخشهای گوناگون، در همین سبک نثر فنی و ابعاد عرفانی، نثری، تفسیری، شعری و روایی متن نهفته است. به این صورت که هر کدام از این ابعاد، پیوندهای درونی متناسب با ماهیت خود را در متن، پدید آورده اند و سهمی از پیوستگی درونی متن را به خود اختصاص داده اند. بنابراین پیوستگی درونی النوبه الثالثه کشف الاسرار در بزرگترین ابعاد آن، یکی از شاخصه های بارز سبک نثر صوفیانه میبدی است.  

کلمات کلیدی
کشف الاسرار و عدهالابرار , ابوالفضل رشیدالدین میبدی , نثر صوفیانه , سبک , پیوستگی