ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

پژوهشی در سرچشمه های علم بیان در شعر قرن چهارم

صفحه (0 - 0)
محمّدرضا حیدری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از آنجا که علوم بلاغی بویژه علم بیان از همان قرون اوّلیّه پیدایش شعر فارسی مد ّنظر شاعران بوده پس میتوان هر یک از مقاصد چهارگانه آن را در اشعار شاعران مختلف بررسی کرد. بحث اصلی این تحقیق بررسی مباحث علم بیان در اشعار ده¬تن از مشاهیر شاعران   بی¬دیوان قرن چهارم هجری است.بیان علمی است که میتوان بوسیله آن یک معنی و مفهوم را به شیوه¬های مختلف ایراد کرد. در این تحقیق اشعار ده¬تن از مشاهیر شاعران بی¬دیوان قرن چهارم هجری مورد بررسی قرار گرفته سپس  صور بیانی از جمله تشبیه، استعاره، کنایه و مجازهای موجود در اشعار آنها استخراج گردیده و در پایان هر مبحث مقایسه¬ای بین صوربیانی آنها با صور بیانی موجود در اشعار فردوسی انجام میگیرد تا از این طریق بتوان به نخستین سرچشمه¬های شعری فارسی دست یافت و  به میزان گرایش این شاعران به علم بیان پی برد

کلمات کلیدی
شعر قرن چهارم , شاعران بی دیوان , سرچشمه های علم بیان , فردوسی