ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

ویژگیهای سبکی «نل و دمن»

صفحه (0 - 0)
رضامصطفوی سبزواری،عبدعلی تقیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از بزرگترین گویندگان فارسی زبان دردربارگورکانیان هندکه به مقام ملک الشّعرایی جلال الدّین اکبر(963-1014 ﻫ .ق)رسید و او را پس از امیرخسرو دهلوی، بزرگترین شاعر فارسی گوی هند دانسته اند، ابوالفیض فیضی(954-1004 ﻫ .ق)است که علاوه برآثاردیگر، همچون بسیاری ازمقلّدان نظامی به تقلیدازلیلی ومجنون پرداخت ومثنوی عاشقانه نل ودمن را درهمان وزن به درخواست اکبرشاه درسال1003در4200بیت سرود.نل ودمن فیضی ترجمه منظوم آزادیست برگرفته ازمهابهارات،درداستان عشقبازی نل ودمن Damayanti) (Nala va وفیضی دراثنای داستان مضامین دینی،عرفانی،عاشقانه،فلسفی و...راگنجانده است.دراین جستار ویژگیهای سبکی این منظومه رادرسه سطح زبانی، ادبی وفکری بررسی کرده ایم.

کلمات کلیدی
نل ودمن , خصائص سبکی , نوآوریهای ادبی