ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

ویژگیهای جمله های تجاری (نگاهی به نقش زبان ادبی در آفرینش جمله های تبلیغاتی)

صفحه (0 - 0)
محمدحسین محمدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تبلیغ، فرایندی پیچیده است که امروزه جزئی جدانشدنی از زندگی بشر به حساب می آید. در این فرایند پیچیده و شگفت، بخش مهمی وجود دارد که ذاتاً به ادبیات و زبان ادبی مربوط است: آفریدن جمله های تجاری (تبلیغاتی). جمله هایی که گاه با وجود کوتاهیشان به اندازه یک شعر یا داستان کوتاه ارزشمند و بیاد ماندنی هستند.بسیاری از این جمله های تبلیغی آنچنان در حافظه مردم رسوب میکنند که تا سالها همچنان باقی میمانند و فراموش نمیشوند. اما پرسش اساسی در اینجا این است که چرا چنین اتفاقی می افتد؟ آن محصول خیلی مهم است یا طرز نوشتن یک جمله تجاری بگونه ای خاص بوده؟بنظر نگارنده آنچه باعث ماندگاری و رسوب یک جمله تبلیغی در ذهن مخاطبان میشود همان است که در بخاطر سپردن یک شعر نیز دیده میشود: نحوه بیان که یک جمله را از سطح عادی فراتر میبرد و به سطح ادبی ارتقاء میدهد.در شکل گیری این بیان، صناعات و شگردهایی استفاده میشوند که عمدتاً با صناعات یک شعر مشترک هستند.در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی مهمترین جمله های تجاری در ایران چند دهه اخیر، شگردهای ادبی بکار رفته در آنها نیز تجزیه و تحلیل گردد تا بدین وسیله نحوه خلق این نوع جمله ها و علت موفقیت آنها معلوم شود.

کلمات کلیدی
تبلیغات , جمله های تجاری , زبان ادبی , جناس , ایهام