ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی

صفحه (0 - 0)
مرضیه جعفری(نویسنده مسئول) ، دکتر زهرا اختیاری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این جستار، بر آن است با توجّه بنصّ سخنان ابوالفضل بیهقی(470ق- 385)، گزارشی نو از وزارت در تاریخ بیهقی ارائه دهد. بیهقی دیوان وزارت و عملکرد وزیر و وزیرگونه ها را بروشنی تبیین کرده است. غالب آثار فقط به بررسی جنبۀ تاریخی وزارت پرداخته اند، امّا بنا بگفته خود بیهقی، وزرایی پنهانی، وزیرگونه ها یا وزارءالسّوئی در دورۀ غزنوی بودند که رسماً شغل وزارت نداشتند، امّا بطور پنهانی در امور دخالت داشتند و باصطلاح، پادشاه را بر کاری میآوردند و سخنشان، گاه حتّی از وزیر نیز مهمتر شمرده میشد. از اینرو، با توجّه بشواهدی که از ساختار وزارت در دوره های قبل و بعد از غزنوی وجود دارد، در این مقاله اثبات شده است که وزارت در تاریخ بیهقی تنها مربوط بوزیر دیوان وزارت نیست؛ بلکه علاوه بر وزیرگونه ها، مصادیق دیگری نیز دارد که بآنها اشاره شده است.

کلمات کلیدی
«تاریخ بیهقی» , دیوان وزارت , وزیرگونه‌ها , وزیر دربار , وزارتخانه‌ها , وزیر حاکم شهر.