ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

هنر سبکی بیهقی در توصیف داستان حسنک وزیر

صفحه (0 - 0)
مرتضی چرمگی عمرانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
صبغه ادبی و هنر سبکی که بیهقی در نوشتن کتابش بکار برده، آنرا در تمام آثار تاریخی زبان فارسی ممتاز کرده است. سعی نگارنده در این مقاله برآن بوده تا هنر سبکی بیهقی وبلاغت او را از حیث لفظ و معنا در ارتباط با شاهکار داستانهای تاریخ بیهقی و تراژدیترین داستان این کتاب، یعنی داستان حسنک وزیر بررسی کند.  بیهقی در این داستان آنگاه که از شخصیتهای مختلف سخن میگوید، نحوه بیانش سخت توأم با احتیاط و محافظه کارانه است. بهره گیری از آیات، احادیث، تلمیحات، تمثیلات، و انواع مجازها نیز از شگردهای مختلف بیانی و سبکی بیهقی برای پرداخت شخصیتهاست که نمونه هایی از این دست در داستان « پرآب چشم» حسنک وزیر به چشم میخورد که ما دراین مقاله به آن اشارتی خواهیم کرد. سوال اصلی پژوهش حاضر اینست که بیهقی با انواع ابزارهای بلاغی، زبانی و سبکی کوشیده است ، بیگناهی حسنک را به خواننده القا کند ، نگارنده سعی کرده است این نکات و موارد سبکی را در این مورد خاص ، با ذکر شواهد از داستان حسنک وزیر پیش روی پژوهندگان و علاقمندان قرار دهد .

کلمات کلیدی
بلاغت , بیهقی , حسنک وزیر , تاریخ بیهقی , سبک بیهقی , هنر نویسندگی